Algemene voorwaarden - Wauters IT
 
Hasselt, 3 januari 2003.
1.1 - De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") beheersen alle overeenkomsten tussen WAUTERS IT (hierna de "Verkoper") en haar klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken in de Bijzondere Voorwaarden die in voorkomend geval op individuele en schriftelijke basis kunnen worden overeengekomen tussen de Verkoper en de klant.
 
1.2 - Wanneer er tussen de Verkoper en de klant een afzonderlijke overeenkomst wordt afgesloten voor de levering van producten of diensten, blijven voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken in de overeenkomst of in voorkomend geval in de Bijzondere Voorwaarden, huidige Voorwaarden van kracht.
 
1.3 - Iedere klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met de Verkoper, deze Voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met de eigen voorwaarden. De klant doet derhalve door het plaatsen van een bestelling of door het ondertekenen van een overeenkomst met de Verkoper, uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden die in geen geval aan de Verkoper tegenstelbaar zijn, tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen. Het akkoord van de Verkoper kan daarbij geenszins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen de bepalingen die de klant aan de verkoper zou meedelen.
2.1 - Alle offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij de Verkoper in geen geval verbinden. De prijslijsten van de verkoper binden hem evenmin en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten op ieder ogenblik worden aangepast.
 
2.2 - Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging ervan of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen of overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de Verkoper zijn geenszins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van de Verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door hetzij de zaakvoerder(s) van de Verkoper hetzij door een persoon die daartoe door de zaakvoerder uitdrukkelijk gemachtigd is.
 
2.3 - De klant heeft in geen enkel geval het recht noch een door de Verkoper overeenkomstig punt 2.2 bevestigde bestelling, noch een met de Verkoper gesloten overeenkomst voor de levering van producten en diensten te annuleren, tenzij met de schriftelijke toestemming van de Verkoper. Ingeval van een eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, is de klant aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade wordt bewezen.
 
2.4 - De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht ten gevolge van overmacht, onder andere bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door leveranciers van de Verkoper, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. De Verkoper si niet verplicht het onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de niet beschikbaarheid van de daartoe aangestelde bedienden van de Verkoper, zelfs ingeval van overmacht.
 
2.5 - De prijzen van goederen gelden steeds exclusief vervoerskosten, kosten van bijkomende verpakkingen, belastingen en andere kosten, behalve indien deze specifiek als inclusief zijn aangeduid. De prijzen van de diensten gelden inclusief vervoer en onkosten eigen aan de aangestelden of bedienden van de Verkoper die deze diensten presteren.
3.1 - De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij als uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.
 
3.2 - De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de klant niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.
 
3.3 - Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant onmiddellijk worden doorgegeven bij de bestelling en in ieder geval twee werkdagen voor de levering. De Verkoper kan geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals (doch niet beperkt tot) de afwezigheid van personeel bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten, wekelijkse markten die de doorgang belemmeren, voetgangersstraten en wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de magazijnen van de klant, enz. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moet gehouden worden bij de levering niet werden gemeld bij bestelling of uiterlijk twee werkdagen voor de uitvoering van de levering of opdracht en in de mate dat deze moeilijkheden buiten de normale proporties liggen, behoudt de Verkoper zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen. In geval van onmogelijkheid tot het leveren wegens afwezigheid van personeel op werkdagen (maandag tot en met vrijdagen) tussen 8:00 uur ’s morgens en 18:00 uur ’s avonds, zal de klant in ieder geval de bijkomende vervoerskosten moeten dragen, dewelke hem door de Verkoper zullen worden aangerekend.
 
3.4 - De klant verbindt zich er toe de bestelde goederen in ontvangst te nemen op de door de Verkoper vestgestelde data na hier toe door de Verkoper te zijn aangemaand. Extra kosten van spoedverzendingen en – in voorkomend geval – stockeringskosten, zijn steeds ten laste van de klant en dit conform de tarieven die worden vermeld op de website van de Verkoper of die op een andere wijze door de verkoper worden bekend gemaakt.
4.1 - Levering geschied steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid bij de klant.
 
4.2 - De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot ver volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen indien de in artikel 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden omschreven betalingen aan de Verkoper niet integraal betaald zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven, incorporeren in een onroerend goed of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren vooraleer deze betalingen zijn voldaan. De klant zal de Verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte of op een plaats die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verhuurder bekend maken. De klant zal de Verkoper eveneens verwittigen van elk beslag dat door een derde wordt gelegd op de geleverde goederen.
 
4.3 - De klant verbindt zich ertoe om de Verkoper in staat te stellen, zonder voorafgaand bericht, om de niet integraal betaalde goederen in bezit te nemen ongeacht de plaats waar deze zich zouden bevinden en de klant draagt in voorkomend geval de kosten van deze wederinbezitneming. Indien nodig machtigt de klant de Verkoper om de door de klant bezette plaatsen binnen te treden.
5.1 - De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk bij de levering na te zien op de aanwezigheid van zichtbare gebreken. Bij zichtbare beschadiging van de verpakkingen van de goederen of de zichtbare onvolledigheid van de zending of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts aan te nemen onder schriftelijk voorbehoud dat wordt aangetekend op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) van de transporteur. Indien de klant nalaat deze weigering te melden of schriftelijk voorbehoud te maken op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch), zal de Verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
 
5.2 - Eventuele klachten bij de levering wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uitdrukkelijk 2 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven aan de Verkoper kenbaar gemaakt worden en tevens binnen dezelfde termijn van 2 kalenderdagen elektronisch of per fax aan de Verkoper bevestigd worden.
 
5.3 - Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze de Verkoper niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de ontdekking van de gebreken.
 
5.4 - Geen enkele klacht wegens de vermeldingen op de factuur zal ontvankelijk zijn indien ze de Verkoper niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de klant.
 
5.5 - Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat de Verkoper de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant zijn betalingsverplichtingen kan opschorten. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt de aansprakelijkheid van de Verkoper zich in ieder geval tot de herstelling en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan de Verkoper. De aansprakelijkheid van de Verkoper omvat in geen enkel geval de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade die uitsluitend ten laste van de klant blijft. De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de prijs van de goederen in geen geval overschrijden.
6.1 - De facturen van de Verkoper zijn contact en zonder korting te betalen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper te Hasselt, uiterlijk 15 kalenderdagen na factuurdatum en behoudens andere vermeldingen op de factuur. Betaling door middel van wissels en andere waardepapieren brengt geen schuldvernieuwing teweeg.
 
6.2 - Het bedrag van de acturen moet netto worden betaald. Alle kosten, waaronder bankkosten zijn ten laste van de klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de Verkoper zijn geenszins bevoegd om de facturen van de Verkoper te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
 
6.3 - Het bedrag van elke factuur dat niet werd betaald is op vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 euro, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1% op maandbasis en dit vanaf de vervaldag van de factuur.
 
6.4 - De klant dient de Verkoper tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de Verkoper heeft moeten maken, waaronder honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden.
 
6.5 - De niet-betaling op de vervaldag vaan één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijke laattijdige of niet-betaling van de verhoging en de intresten zoals vermeld in artikel 6.3 van deze Voorwaarden.
 
6.6 - Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt de Verkoper zich tevens het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen op te schorten.
 
6.7 - De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van de Verkoper om, in geval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
7.1 - Indien de factuur op verzoek van de klant wordt opgesteld op naam van een derde, zijn zowel de klant als de derde hoofdelijk gehouden ten opzichte van de Verkoper die in geen enkel geval de toestemming geeft voor overdracht van schuld door de klant.
8.1 - Onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd de toepassing van artikel 1184 B.W., heeft de Verkoper het recht de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist te ontbinden indien een van volgende gebeurtenissen zich voordoen: de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief of het ongedekt blijven van een waardepapier die door de klant ter betaling werd aangeboden, alsook ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamverklaring, invereffeningstelling, kennelijk onvermogen of faillissement van de klant.
9.1 - De klant neemt kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de goederen, software en/of technologie die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, zonder uitzonderling onderworpen zijn aan alle mogelijke administratieve regels en wetgeving inzake exportcontrole, die worden opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en haar lidstaten, of door om het even welke andere soevereine staat. Deze administratieve regels en wetgeving inzake exportcontrole omvatten onder meer, doch zijn niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (EAR) en het sanctieregime dat wordt voorgeschreven door het U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. De klant zal in voorkomend geval voldoen aan al deze administratieve regels en wetten.

9.2 - De klant verbindt zich ertoe om, zonder de vereiste voor afgaande toestemming van de bevoegde overheden, onder geen enkel beding goederen, software of technologie uit te voeren, weder uit te voeren of te transfereren naar om het even welk land dat het voorwerp is van een handelsembargo ingesteld door de Verenigde Staten van Amerika, noch naar om het even welke persoon of entiteit die wordt vermeld op de Entity Lost of de Denied Persons List die worden uitgevaardigd door het U.S. Department of Commerce, of op de lijst van Specifically Designated Nationals and Blocked persons, die worden uitgevaardigd door het U.S. Department of Treasury. Dezelfde verbintenis rust op de klant met betrekking tot de uitvoer, wederuitvoer of transfer van goederen, software of technologie aan landen, personen of entiteiten waaromtrent vergelijkbare maatregelingen van toepassing zijn, opgelegd door de Europese Unie of haar lidstaten, of door om het even welke andere soevereine staat.
 
9.3 - De klant verbindt zich er bovendien toe om zich te onthouden van de uitvoer, wederuitvoer of transfer van goederen, software of technologie die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, aan een eindgebruiker die betrokken is bij activiteiten die gerelateerd zijn aan massavernietigingswapens. Dergelijke activiteiten omvatten onder meer, doch zijn niet noodzakelijk beperkt tot, activiteiten die verband houden met: (1) het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van nucleaire materialen, nucleaire faciliteiten of nucleaire wapens; (2) het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van raketsystemen of het onderhoud van projecten inzake raketsystemen; en (3) het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van chemische of biologische wapens.
10.1 - Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
 
10.2 - Alle geschillen met betrekking tot de contractuele relaties tussen de klant en de Verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.